Кабинета Министров ЧРИ к гражданам оккупированной Чечении

0
512
Председатель Кабинета Министров Ахмед Закаев обратился с речью к гражданам оккупированной Чечни.

Аузу Биллаьхи Мина-Шайтани Раджим.

Бисмиллаьхи Рахьмани Рахьим!

Ассаламу алейкум аьл салам-маршал ду мохк-кошк массаьрга.

Оц Аллах Дал вай деш-дерг, лелош-дерг а шен доьхьа дойл, Дала ша рез волч тобнах дойл вай Везан Дел!

Тахан ас хар къамаьл дар бахьан, цхьа шиъ-кхоъ бахьан ду, сун къамелаьхь билгал дакх луъш дерг, хьалхарниг хиц т1аьхьар хьокх деношкахь, и цхьа барх шо хьалх ас телефон чохь ц1ахь болчарц дин къамаьл ду, майдне даькхан, такха ц1у т1аьхь сун билгал дакх луъш дерг угар хьалх ц1а хум ду, цигахь оц къамелаьхь айс Докки хьокхехь аьл-долчун, из и сайгар даьлчхьана дуьйна билгал бакъ долш ч1ог1 новкх даьлла вар со, айс и шейт т1олитна, цараъ, цоъ сайц дукха харцонаш лелиншаьхь, лела йинер изаъ, оцу цундел даьл хир дар ишт и соьгар, даьлчунна со ч1ог1а дохко ваьлла вар со, цун дел ас х1етахь оц къамелаьхь цунах лаьц хьахин-чун, и новкх даьлчарн массаьрга сайн кхинтер довлар доьх ас, такха ас оц ц1ахь болч ас и къамаьл динчунах вас хилчарна, цаьрга сайн кхинтер довлар доьх ас, даьллахьа суна и хил дол къамаьл, мух-дара а х1у-дара и къамаьл хил бахьна и довзит лаьъ сун нахана, иза ас сайгар дин хумма дацар изаъ, болш болч нак1осташ, нак1осташца дага ваьлла, из хинц тахан долш долч хьоллаьхь, политик хьоллаьхь, вай ар баькханч новкх-т1аьхь, вайн массарна ч1ог1 пайдаьхь хир ду, хьокх новкхахь пайдаьхь хир ду, оцнах г1укх хиллахь Дал и вай къомах вайх массарах беш бег кхинхетам хир бу аьлла д1а долин хум дар и, и д1а долдар бахьан ху дара а Косоваьхь ас хинц хар довзитар, х1етахь ас и къамаьл дичхьани цхьац дол хумш довзитнер ас, дукх дерш довзитна дацар ас, деллахь хинц юх хар бахьан даьлчигара, массо нахана хар довзита хаита лаьар сун. Х1етахь хил дол и д1а долуш хенахь вай полотик хьал мух дар, Косово кхуз малхбузерч паччахьалкхаш къобал йин маьрш паччахьалкх ю аьлла д1а хуттар йолш юй д1а кхейкхор йолш юй вайн хуъш дар и зеделла дар, и цар динчул т1аьхь, Россиас Южный-Осетии Абхазии уьш маьрш паччахьалкхаш ю аьл д1а кхейкхор хиллар изаъ вай йин йол анализаьхь вайн гуч даьлла зеделла дар, такх цу т1е т1оьвжна цар и дича, цар и далле, и дахьа угар ч1ог1а тахан вайн, вай ар баькхан новкх-т1аьхь, веш пачхьалкх къобал йайта, маьрш некх билгал бакх, Россииц йол юкх метиг кхасто, и аьтто хуьлш-болдер, цу т1е тоьвжна, оц ц1ахь болчарцани цхьан барт-т1е даьхкан массери и лаам ца1 хилла и д1а кхейкхба и д1а бовзита ният долш д1а долин хум дар и, ас и сайн даг деан дол хумма массо сайц болхбечу нак1осташца юкх дилар и царна довза довзитар царна, цар массара ч1ог1 къобал дин т1е лецар, ама вай цигахь угар хьалх билгал даьхкхнаг ху дар, оц ц1ахь болчаьрца , цар да дезаш-дерг ху дар, доьхьар лерниг цар да дезаш-дерг вай цаьрг д1а кховдошдерг изаъ, цара оц вокх волч Кадырован г1от йин йол майданаьхь йол и памятник д1а яхкхар ца1, шозлахниг Аслан Масхадов, Хамзат Гелаев, кхеболчу т1емлой декъи цар вай махкахь бусулб 1едлах д1а дохкитар, кхозлах дег 26-27 эзар набахтешкахь ч1охь бахкош бол бехк-гунахь доцаш уьш эц маршон новкх хит мег аьл хьалицнаш бу цу юкхаьхь, оц новкхахь къа хьоьгаш берш бу, ну, цар уьш хот мег аьл хьа лицнаш езаршкахь уьш алсам бу, 26 эзар таг ву уьш вайгахь долч терхьица, и нах парг1ат бахар царн амнистии ялар и кхозлахниг дар, диолахниг, тахан ц1ахь,оц вай ц1ахь т1ом беч муджахеды, т1емлой гергар нах ца хьизбайтар уьш хьизбойтар бац аьл 1едло т1е лацар и диъ хум д1а д1аьлчул т1аьхьа. Такх кху дуьнен юкхехь цхьанхьа, йа арахь хилахь йа ц1ахь хиллахь йохкх съезд йин гулам бин, нохчи къом гулам бин, оц гулмаьхь массера ц1арах цхьа барт хилла, цхьан барт т1е даьхкан, нохчи къом лаам хар бу, тахан Россияс Абхазица Южный Осетица ма яхкхари пачхьалкх юкх метгаш нохчи ч1оьнца билгал яхкхар и д1а кхейкхор ду, и д1а кхайкхина цигахь вовшах тоьхна йол тоба, оц тобан юкхе европер полотикш балор бу нохчи хир бу аьлла ишт д1а доллин хум дар изаъ, и хумма вай цхьан шаренг – эх шаренг деллар ц1аьрц дицарш деш ц1ац дол хумш уьш кхочда буьл белар, доьхьар ца1 эр ду вай, иза, памятник д1а яхкхар, ну, мадар аьлч и цар шаьш шайн луъш яхкхан хилла мегар изаъ, даьллахь иза д1а яхкхар бахьан дар иза вай и долин чул т1аьхь яхкхар цар и, буьсан диъ даьлч далахь пхиъ даьлч далахь юкх лелаш волчо соьг телефон тоьхн элар хинц ишт памятник д1а йохкхаш ду хьун аьл, из д1а яхкхан, юх тхо вовшах кхетчул т1аьхьа оц ас телефон т1аьхь деш дол къамаьл оц нак1остиц дин къамаьл ишт дин къамаьл дар и, цо телефон хьат1оьхн, такх ас и телефон цо тоьхний, д1а тоьхний, хьа тоьхний, ас цуьнг ц1а телефон тоьхна яц, ама ас хинц ас билгал даьхн дол диъ хум кхочш хирдуйли чакхдуйли хиъч ас тухар яр, цуьнг тухар яр ас телефон, путине тухар яр ас, цун дега тухар яр ас изаъ, хунд аьллча вай азаллехь дуьйна нохчи къомо сатисан дол хум ду изаъ, маршон новкхахь юкх меттиг Россииц билгал яхкхан, маьрш йозаш йоцаш йол маьрш нохчи пачхьалкх д1а кхоллар и Россиини Нохчишний юкх бол т1ом д1а берзор из и бахьан долш дин къамаьл дар, ама Российна, России куьгалаьхь болчарна и чакх далита ца лиир такх ацаьрга, цер лайш хил вай цахь 1аш болчарнаъ цар шайн и хьа луш дол доьш бахьан долша оцнах 1еха бел, оц доьшнах кхет бол чам д1а ца болаш нохчи къома, мохка, моссо хум дохка доьхкна цар и т1е ца лецар из ишт д1а делар из, ама и доллуш хена оц политик хьолехь юкх дерзор ду аьл доллин хум дар из, такх шозлахниг хинц сун билгал дахкх луаш дерг изаъ тахан вай ц1ахь долш долч хьолех лаьц, вай къоме ал лаь1 сун ИншаАллах, Дал мукълахь и ц1ахь долш дол хьал хиц лур долш ду шун, и ишт лат йиш йолш дац шун, и ишт лаьттар дац шун, вай Овлияаш дицнагаъ ца хил йиш йоцаш кхоч хир ду шунаъ, такх хиццалц тахан лерч ден т1е хьа кхачалц, вай дукх киги долш хен дуьйна бахкхич наха овлияашкар ду бохаш дицан дол хумш дерши кхочаш хил чакх доьвла, тахан и герз керахь лаьташ болч нохчи къонахашка ал луар ду сун, тахана шаьш Путини лай хил лелчера цаьрг шаьш ловза дайти, шайна шай т1аьхьена т1е зулам ма даит, Дал мукхлахь вай ц1ахь т1ом хир бац шун, вай ц1ахь т1ом хуьлитар бац шун, вай ц1ахь дол хьал д1а д1оьрзар ду шун, вай ц1ахь дол диниг дикниг и дин-чунна и халкхан дуьсар ду шун, во дин-чунна и во шен дуьсар ду шун, цундела тахана шаьш хинц оц цахь хил-кечделча да-кечделча зулам юкхе ца издойтш шаьш ларде, шай доьзалш лар бе. Дал мукхлахь вай шеко яц шун и хум керчарг хилар и хицлуг хилар, тахан оц ц1ахь къам хьиздинчаргар жоп доьхарг хилар, и нах хьизош болчарг жоп доьхар хиларг, такх хинц диолахниг ца1 коьртниг ду сун билгал дакх луаш дерг со оц ц1ахь телевидении чухула оц йовсарш кегочуна оц доьшина кегош йолч эц ишалшга хьожаш вацар со, ц1аьрг ла духаш вацар со, я х1инцчул т1аьхьа ла духар дац ас, даьллахьа цар х1инц т1аьхьар диц-даьхкханчунаха ишт ла доххьар аьлла ла-доьхнер ас цигахь, тахан шаьш сий-дайана ца 1аш, шей сий-дайана ца 1аш, Тахан баь1нашкахь эзаршкахь маршон новкхахь Дел доьхь нохчи-къом маршо доьхьаъ шай синош д1а дел бол къонахи сийсаз беш, цер сий-дайар г1ерташ къамелаш деш ву тахан ц1у ч1охь Хоси-юртар Академик ву, цо массо хуман теш г1иттош ар ваьл лелаш вол кхи ца1 бено ву, иза оруженосец Шамила Басаева ц1е йохкхаш вар и, ну, сун ца хаар цо лелин дол герз муьлхаг ду, цо ша хьа-элар изаъ, иза ламазан ц1анон ар воьдаш ч1у вог1аш г1умаг1 эц цун т1аьхь лелаш хилла из, са ца1 хум ду шуьг ал, тахана эц нех сий шуьг дай-алур дац шун, оц нех сий-дайъ г1ертара шей сий-дар ду шун, сайн хуа дицарх, сайн хуа бахарх ас шун доьхьал жоп ца делла хунд аьлча азаллехь дуьйна вайнеха олаш ц1а хум ду, леташ долч жаьлин доьхьал лера оц жаьли кеп верзар ду аьл, шу оц Путин шайн луч доьш бахьан долша жаьлеш хил леташ ду шу, шун доьхьал лет йиш яц, ама ас ц1а хум эр ду шуьг нагах санна тахан шаьш сун т1аьхь даьхн лелаш дол шай жалеш шорт ахча дел, д1а кхейкх, д1а диг, нагахь санна шай соьц ц1а хум деллахь соьц кхасто дезаш хум деллахь хьадуьл хокхази, ц1а воцаш меттаьхь шай даржнаш вохьа дехки, хьадуьл вовшах кхетар ду вай, такх къамаьл дир ду вай, алкоголик мил ю, къонах мил ву, къонах мил вац, вай диц йиш йолш кхасто йиш йолш хум ма ду из,цун делла оц телевизор ч1охь и нах ма кхард бе вайх, нах вайх бел ма-бе, азаллехь эзарнашкахь вай нохчи-къомо шай синош д1а-кхулш д1а-луш кхоьллан долч турпал-къом васт и дастам дахкх ма г1ерт, шуьг и дастам дахкх лур дац шун, истории шуьг юх язлур яц-шун, ама ц1а хум эр ду ас шуьг беной иза онд буг1 болш тайп ду из, нохчи исторяхь маршо новкхахь дукхе дукх дакх лаьц нах бу оц тейпан нах, шун т1ахьаре шу шин кхочар дерг ху ду эр ду ас, хар д1а дирзан хар керчан чул-т1аьхьа, цара шун, хунд аьлча аш лелош дерг нохчиш лело йиш йолш хум дац из, нохчи тайпнах вол таг лело йиш йолш хумма дац из, тахан а божаршн хьалха, мейрошн хьалха зудари сийсаз беш, вежаршна хьалха йижари сийсаз беш, ц1анц1а хезан хум дац из аш йохьар лаьцнаг аш лелош дерг, ма-лелде из сац де из, т1аьхьаре хар керчан чул т1аьхьа шуна оц бенош ху дир духьун аьлча, цар шун автобиографии язин цар теттан шу суьли коч дохуьтар ду шун дуй, уьш нохчох бацар тха тайпнах бацар аьл, шун т1аьхьаре кхочан дерг и ду шун, ас бохаг аш динехьари къома, мохка, Дала хьалха сий долша чакх доьвр дар шу истории г1ур дар шу, тахана аш шаьш бин харжам бу изаъ, ишт лар ю аш нохчи къом исторяхь т1аьхь йитниг т1аьхь юташерг, ас кхи ц1а хум эр ду шуьг сай дош дерзош аш хуа дицахь, аш оц ч1охь хуа дицахь кхи ц1анц1а ас шун жоп лур дац шун, ас хинц шун хар жоп далар бахьан хар сайх хьакхлушдерг аш дицан аьл дац шун, аша тахан Дал доьхьал д1а бахан бол къонахи шу уьш сийсаз ба г1ерт дел, шу цер сий-дайъ г1ерт-дел цер т1аьхь бисанч доьзали аш дог дохдо-дер, цер наной, хусам-наной дог дохдо-дер цхьаммо цер хьалхар жоп дал дез-дер,хар жоп луш ду, шай соьц хьокх динч къамаьлех кхасто хум далахь, аш билгал яхкхинч пачхьалкхе иншаАллах, Дал мукхлахь кхе дукх хумш ца оьшшун, со кхена стаг ву, шу кеги ду, шу т1ом бинна ду шу, турпалхой ду шу, дакхи т1емлой ду шу, ши хьаволиш ц1а меттиг билгал яхкхи шай даржаш вахьа дехке, ас Делц чаг1о йо шун, ца1а тейпан цхьанги хумма ца олаш со аш аьлчиги д1а вог1ар ву шун, такх вахьа хоьвжан хаз къамаьл дир ду вай, кхастор ду вай, мил, мил ву, мил, мил вац, тахан шайгахь долч суьртах 1ех делла шу, оцнах хьекхал д1а даьхьна шу, охь дис лат т1е, вахь дис, хьокх лат т1оьхала лел дез вай далац, лат кир даг1 дерз дезаш ду вай, ма дейъ нохчи-къом сий, и дейъ ма г1ерт, оц Аллах Дала тахан ла-дуг1аш болчарга кхинтер довлар доьх ас, бехк ца биллар доьх ас, тахана хар къамаьл да дог1аш ца хилла мегар, хунд аьлча оц неха, аса йа кхечара къамаьл дар цер мах ца кхоч дер, ама деллахь тахан цар ас хьалх билгал ма дакхари дицан долч къамаьлшна мискач нах вас йинделла, ду хьун хар жоп, жоп дал дездер, хар жоп делла ас, оц Аллах Дал, Дал мукълахь кхузахь кхетахь, ц1ахь кхетахь г1овшах кхетар ду вай, Вай пачхьалкх маьрша ер ю шун, вай къам ирсе хир ду шун,Дал мукълахь вай кхи дестан чу кхи т1ом боитар бац шун, такх Ходорковскийс ахч деллий, хар деллий вож деллий, западан бохк беллий бохаш деш долч къамаьлаш шаьш бохкбелч нах деш къамаьл ду шун, вай царн дохкдел хиллерхьар, вай дохк-лург хиллехьар Кадыровна цун дена хьалх чул предложить динер шун, и цаьргахь дол дарж нохчишн суна дир шун, такх западаьхь болчарн вай дохк-дел далхьари тохараьхь, тахана оц ч1охь дол хьал т1омца дирзна хир дар шун, вай т1ом-ба рез хиллехьар, т1ом байт вай резхиллехьар шорт рицкх лур дар шун, вай эц чоьхь т1ом байт рез ца хилла, вай цу ч1охь т1ом бойтар бац, вай мохк парг1ат бер бу, и мохк парг1ат баьлч Дал мукълахь хьокх дуьнена Аллаха вайц, угар хьалх Аллах вайц хьокх дуьненц вай тасделчу гергарлош т1е т1оьвжна вай веш пачхьалкх кхулар ю,вай пачхьалкх чаг1 йир ю, Россииц йол юкх меттиг д1а нис йир ю Дал мукълахь, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар.

перевод на русский язык :

Здравствуйте, дорогие земляки!

Причиной моего данного разговора является сложившаяся ситуация и события, которые тем или иным способом затронули нас всех.

Первое- это разговор 8 летней давности: мое высказывание о Докке. Я сожалею о сказанном. Причиной моего высказывания была в несправедливости по отношению ко мне. Я приношу свои искренние извинения тем, кого обидел или задел данным высказыванием. Тем не менее, я хотел бы пояснить причину того разговора. Ничего не было сделано от меня лично, всё было согласовано с соратниками . Это было начато по причине политической обстановки того времени, а именно ситуации в Косово. Пользуясь случаем, я хочу рассказать всё в деталях.

Ряд стран признал независимость Косово. И пользуясь этим, у нас была возможность прояснить ситуацию с Россией и провозгласить нашу независимость. И мы хотели воспользоваться этим и провели переговоры с людьми из Чечни . Первое, что должны были сделать в Чечне- снести памятник Ахмаду Кадырову; второе- предать земле по обычаям ислама тела погибших воинов Аслана Масхадова, Хамзата Гелаева и других героев; третье- освободить 26 тысяч заключенных из российских тюрем; и четвертое- не притеснять родственников муджахедов. После выполнения этих четырех условий, организовать съезд и решить проблемы Чеченской республики, таким же путём как Россия разрешила вопрос с Абхазией и Южной Осетией. Переговоры длились полгода, некоторые условия были выполнены. Памятник Кадырову старшему был снесен.
Но Руководство Росии и её представители в Чеченской Республике не посчитали нужным продолжение начатого дела. Нынешнее правительство Чеченской Республики продалось, обманулось за деньги . Продали свою родину.

Второе, что я хотел бы прояснить- это ситуацию у нас дома. Нынешняя ситуация поменяется, конечно же . Сбудется то, о чем говорили наши старики. Мне хотелось бы сказать нынешним « героям » дома , чтобы они не давали играть с собой и оставили хоть какую-то надежду на бестыдную жизнь для своих потомков. У нас дома не будет войны и мы не допустим этого. Нынешняя ситуация завершится. Все кто мучил людей – будут в ответе за это.

Третье, что я хочу разьяснить это разговоры обо мне. Пустая болтовня предателей неплодотворна и губительна, я не слушаю их. Что бы враги чеченского народа не говорили обо мне, что бы они не сочиняли, я никогда не отвечаю им. Потому что против лающей собаки на четвереньки не становятся. Желаю чеченскому народу также не отвечать на лаяние врагов и просто держаться в стороне от вреда, который исходит от них. Терпеть осталось недолго. Если у вас есть проблемы со мной лично- оставьте все свои полномочия и приходите сюда, я встречусь с вами в любом месте. Вот тогда и решим кто мужик, а кто алкоголик!

Когда всё изменится, смелый и достойный тейп бено не захочет позорить свою историю предателями как ВЫ. Они просто изменят вашу продажную историю и припишут вас к дагестанцам или к нечистокровным чеченцам. Так как то, что вы сегодня делаете не может делать нормальный чеченец. Вы пытаетесь уничтожить честь и достоинство чеченцев перед всем миром. С каких пор у чеченцев ставят перед экранами и позорят на всю страну? С каких пор у чеченцев имеют право прикасаться к девушке из чужой семьи? С каких пор у чеченцев позорят семьи, опуская брата перед сестрой или наоборот ? Остановитесь ! Не допускайте этого.

И в заключении я хочу сказать ещё одно. Что бы вы не говорили обо мне, я никогда не отвечу вам тем же. Причиной моего обращения к вам являются ваши высказывания о наших ушедших героях, о том , что вы порочите память о них , разбивая тем самым сердца их детям и женам .

Если вы хотите решить что-то со мной, приезжайте « Оба » , решим всё цивилизованным путем. Спуститесь с небес . Мы ходим по земле и должны предаться земле. Не позорьте честь чеченцев и историю чеченского народа.

Наша республика станет независимой и народ чеченский будет жить в покое и в радости. Мы никогда не допустим войны в Чечне. Разговоры о том , что я продался Западу и Ходорковскому ведут те, которые сами продались. Ваша « миссия » была предложена и другим людям, в том числе и мне. Если бы мы продались Западу , то ситуация в Чечне уже изменилась бы с помощью войны.

По воле Всевышнего мы создадим свое независимое государство и решим вопрос с Россией мирным путем!

LEAVE A REPLY